Podręcznik informacji technicznej Ge Ats1190

Podręcznik informacji technicznej Ge Ats1190 jest kompendiumem wiedzy i narzędziem diagnostycznym, które pomagają użytkownikom w konfigurowaniu, uruchamianiu, konserwacji i naprawie urządzenia ATS1190 firmy GE. Podręcznik zawiera dokładne informacje o konfiguracji, architekturze, zarządzaniu i monitorowaniu systemu ATS1190. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat instalacji, konserwacji, konfiguracji i diagnostyki. Podręcznik jest przeznaczony do użycia przez profesjonalistów i może być używany jako podręcznik w szkoleniach, warsztatach i kursach.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik informacji technicznej Ge Ats1190

Karty zbliżeniowe HiTag 2 pracują w częstotliwości 125 kHz. Dane są przesyłane dwukierunkowo, w trybie półdupleks i posiadają mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiające ochronę hasłem oraz szyfrowanie transmisji danych. Karty Hitag 2 umożliwiają zapis i odczyt danych.

AS700G3

Outdoor siren, plastic housing, NFA2P Grade 3

TVR-1716-16T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 16-kanałowy rejestrator HD-TVI, 16 TB

TVR-1716-12T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 16-kanałowy rejestrator HD-TVI, 12 TB

TVR-1716-8T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 16-kanałowy rejestrator HD-TVI, 8 TB

TVR-1708-2T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 8-kanałowy rejestrator HD-TVI, 2 TB

TVR-1708-4T

TruVision™ DVR 17, hybrydowy 8-kanałowy rejestrator HD-TVI, 4 TB

Proszę podać przynajmniej 2 znaki.

ZAZ LCD dla 8 obszarów

M

ONTAŻ JEDNOSTKI

Umocuj skrzynkę montażową za pomocą wkrętów. Zamocuj

płytkę drukowaną za pomocą dołączonych wkrętów.

Również za pomocą dołączonych wkrętów przykręć

pokrywę manipulatora.

Jeśli wymagana jest ochrona przed oderwaniem, wykorzystaj

wkręt z tyłu manipulatora (zobacz rysunek A,

ODŁĄCZENIE MANIPULATORA DO CENTRALI

Wskazówki można znaleźć w podręczniku instalacji centrali ATS.

D

LED (

IODY

ZOBACZ RYSUNEK

Rx

Dioda LED błyska wskazując, że są odbierane dane

odpytywania z centrali przez magistralę systemową. Jeśli

dioda LED nie błyska, oznacza to, że centrala nie działa

lub że magistrala systemowa jest uszkodzona (zazwyczaj

okablowanie).

Tx

Dioda LED błyska wskazując, że stacja zazbrajania (ZAZ)

odpowiada na odpytywanie z centrali ATS. Jeśli dioda

LED Rx (Rx0) LED błyska, lecz dioda LED Tx (Tx0) nie

błyska, oznacza to, że stacja zazbrajania (ZAZ) nie jest

zaprogramowana w centrali do odpytywania lub że jest

nieprawidłowo adresowana.

PW

LED

SKAŹNIKI

NA MANIPULATORZE

Obszar

8 czerwonych diod LED świeci, kiedy obszary

1–8 (lub 9–16) są zazbrojone. Kiedy wystąpi alarm,

diody będą migać (obszary zazbrojone) lub błyskać

(obszary rozbrojone).

Zasilanie

Zielona dioda LED świeci, jeśli jest normalne

zasilanie z sieci 230 V prądu zmiennego.

Alarm

Czerwona dioda LED świeci w przypadku

wystąpienia alarmu w dowolnym obszarze

przydzielonym do manipulatora.

Uszkodzenie

Żółta dioda LED świeci w przypadku wystąpienia

uszkodzenia w systemie.

P

OŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE

Zasilacz. Jeśli odległość między stacją zazbrajania

+12

i centralą nie przekracza 100 m, wówczas stacja

0 V

zazbrajania może być zasilana za pośrednictwem

przewodów komunikacyjnych + i – z centrali.

W przeciwnym wypadku należy wykorzystać wyjście

zasilania AUX PWR z MZD lub zastosować pomocniczy

zasilacz.

D+

Dodatni i ujemny zacisk przyłączeniowy magistrali

systemowej.

D -

Jednostki wyniesione mogą być oddalone nawet

o 1, 5 km od centrali ATS.

IN

Przycisk wyjścia (normalnie otwarty, przełącznik

chwilowy) może być podłączony między zaciski "IN"

i "-". Naciśnięcie tego przycisku steruje funkcją żądania

wyjścia.

).

(

A)

RYSUNEK

A,

J3)

ZACISK

OUT

Wyjście typu OC (otwarty kolektor), o maksymalnej

obciążalności 50 mA. Jest to pierwsze wyjście z grupy

sterowania wyjść, która jest przydzielona do tej stacji

zazbrajania.

U

STAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP

Przełączniki DIP SW1

Przełączniki te są używane do identyfikacji adresu ZAZ. Ustawienia

są przedstawione na rysunku B.

Przełączniki DIP SW2 "A, B, C, Term"

Przełączniki te są używane do terminacji magistrali systemowej

i włączania różnych innych funkcji, jak opisano poniżej:

SW2-1, A — obszary 9-16

OFF

Diody LED dla 8 obszarów pokazują status obszarów

1 do 8.

ON

9 do 16.

SW2-2, B — podświetlenie manipulatora

Limit czasu podświetlenia manipulatora.

Podświetlenie manipulatora jest wciąż włączone.

SW2-3, C — format karty magnetycznej (tylko ATS1105)

Format ATS

Formaty inne niż ATS.

(np. Karty kredytowe, wszelkie karty z danymi

na ścieżce 2).

SW2-4, TERM

To nie jest ostatnie urządzenie na magistrali systemowej.

Terminacja magistrali systemowej, jeśli ta stacja ZAZ jest

ostatnim urządzeniem na magistrali systemowej. Zobacz

także podręcznik instalacji central ATS.

ODŁĄCZENIA CZYTNIKÓW

A, J2)

Zasilanie +5∆ prądu stałego i połączenia danych do czytników

kart magnetycznych ATS (tylko ATS1105).

1.

D1/D linia danych/linia D1 Wieganda

2.

D0/C linia zegara / linia D0 Wieganda

3.

GND (0V)

4.

+5 V∆ prądu stałego

5.

+12 V∆ prądu stałego

Dodatkowe funkcje

Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD - Przez

-

równoczesne naciskanie przycisku Menu * oraz

Aby zmienić natężenie dźwięku buzera klawiatury, należy

przycisnąć klwisz CLEAR oraz kożystając z klawiszy

oraz

ustawić żądaną głośność

5

ZAZ: (

ATS1105)

TYLKO

lub

Podręcznik informacji technicznej Ge Ats1190

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik informacji technicznej Ge Ats1190

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik informacji technicznej Ge Ats1190